ညအချိန်မှာ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေအတွက် အရမ်းတန်တဲ့ တယ်လီနောရဲ့ Night Data Pack ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ တွေအနေနဲ့ ည၁၁နာရီမှ နံနက်၇နာရီအတွင်း မည်သည့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမဆို သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Product အကြောင်းအရာ

Weekly Night Data Pack

ဈေးနှုန်း ၇၉၉ ကျပ်
ဒေတာပမာဏ ၇၆၀ မီဂါဘိုက်
ရယူရန်  **804# or *979*2*3#ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
500 သို့ " TN799" ဟု SMS ပေးပို့ပါ။
MyTelenor App
သုံးစွဲနိုင်သည့် သက်တမ်းကာလ ၇ ရက်
ဒေတာပမာဏကိုစစ်ဆေးရန် *124*1# သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ

Monthly Night Data Pack (500 MB)

ဈေးနှုန်း ၅၂၅ ကျပ်
ဒေတာပမာဏ ၅၀၀ မီဂါဘိုက်
ရယူရန်  *806# or *979*2*3#ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
500 သို့ " TN500" ဟု SMS ပေးပို့ပါ။
MyTelenor App
သုံးစွဲနိုင်သည့် သက်တမ်းကာလ ၃၀ ရက်
ဒေတာပမာဏကိုစစ်ဆေးရန် *124*1# သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ

Monthly Night Data Pack (2380 MB)

ဈေးနှုန်း ၂၄၉၉ ကျပ်
ဒေတာပမာဏ ၂၃၈၀ မီဂါဘိုက်
ရယူရန်  *805# or *979*2*3#ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
500 သို့ " TN950" ဟု SMS ပေးပို့ပါ။
MyTelenor App
သုံးစွဲနိုင်သည့် သက်တမ်းကာလ ၃၀ ရက်
ဒေတာပမာဏကိုစစ်ဆေးရန် *124*1# သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ
Frequently Asked Questions: 
Night Data Pack ကို မည်သည့် channel တွေမှ ဝယ်ယူနိုင်ပါသနည်း။

Weekly Night Data Pack ကို 500 သို့ ‘TN799’ ဟု SMS ပို့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ *804# ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်စေ၊ *979# USSD Menu ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်စေ၊ POS မှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်ပြီး ဖြစ်စေ၊ MyTelenor App မှဖြစ်စေရယူနိုင်ပါသည်။ Monthly Night Data Pack (2380 MB) ကို 500 သို့ ‘TN2499ဟု SMS ပို့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ *805# ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်စေ၊ *979# USSD Menu ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်စေ၊ POS မှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်ပြီး ဖြစ်စေ၊ MyTelenor App မှဖြစ်စေရယူနိုင်ပါသည်။ ၅၀ဝ မီဂါဘိုက် ညသုံးဒေတာအစီအစဉ် အတွက် 500 ကို ‘TN500’ ဟု SMS ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် *807# ကိုတိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဖြင့် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၉၅၀ မီဂါဘိုက် ညသုံးဒေတာ အစီအစဉ်အတွက် 500 ကို ‘TN950’ ဟု SMS ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် *806# ကိုတိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဖြင့် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ *979# USSD သို့မဟုတ် MyTelenor App မှလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

Post Paid Plan အသုံးပြုသူများလည်း Night Data Pack အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါသလား။

မရနိုင်ပါ။ Pre Paid Plan အသုံးပြုသူများအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။

Night Data Pack ၏ သက်တမ်းမှာ မည်မျှ ရှိပါသနည်း။

Weekly Night Data Pack ၏ သက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူသည့် ရက်မှစ၍ ၇ ရက်မြောက်နေ့ အထိဖြစ်ပါသည်။ Monthly Data Night Pack ၏ သက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူသည့် ရက်မှစ၍ ၃၀ ရက်မြောက်နေ့ အထိဖြစ်ပါသည်။

Night Data Pack ကို ဝယ်ယူပါက မည်မျှကျသင့်မည်နည်း။

Weekly Night Data Pack ကို ဝယ်ယူပါက ၇၉၉ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။ (ကုန်သွယ်ခွန် ပါဝင်ပြီး) Monthly Night Data Pack (2380 MB) ကို ဝယ်ယူပါက၂၄၉၉ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။ (ကုန်သွယ်ခွန် ပါဝင်ပြီး) ၉၅၀ မီဂါဘိုက်အတွက် (အခွန်နှုန်းပါဝင်ပြီး) ၁၀ဝဝ ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီး ၅၀ဝ မီဂါဘိုက်အတွက် (အခွန်နှုန်းပါဝင်ပြီး) ၅၂၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမယ်။

Night Data Pack ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများရရှိမည်နည်း။

Weekly Night Data Pack ဝယ်ယူသုံးစွဲပါက ၇၉၉ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး 760 MB ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ည၁၁နာရီမှ နံနက်၇နာရီအတွင်း အဆိုပါ 760 MB ဖြင့် မည်သည့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမဆို သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းမှာ ၇ ရက် ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန် (ည၁၁နာရီမှ နံနက်၇နာရီ) အတွင်း မဟုတ်လျှင် မူလသုံးနေသည့် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား (8Kyats/MB) အတိုင်း ပြန်လည် ကောက်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။
Monthly Night Data Pack (2380 MB) ဝယ်ယူသုံးစွဲပါက ၂၄၉၉ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး 2380 MB ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ည၁၁နာရီမှ နံနက်၇နာရီအတွင်း အဆိုပါ 2380 MB ဖြင့် မည်သည့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမဆို သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းမှာ ရက် ၃၀ ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန် (ည၁၁နာရီမှ နံနက်၇နာရီ) အတွင်း မဟုတ်လျှင် မူလသုံးနေသည့် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား (8Kyats/MB) အတိုင်း ပြန်လည် ကောက်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။
သက်မှတ် ဒေတာ ပမာဏ (၉၅၀ မီဂါဘိုက် သို့မဟုတ် ၅၀ဝ မီဂါဘိုက်) ကို ဝယ်ယူသုံးစွဲပါက သုံးစွဲသူ၏ အသုံးပြုခွင့်ပမာဏအဖြစ် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီအတွင်း မည်သည့်ဒေတာအသုံးပြုမှု မဆို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူမှ သတ်မှတ်ချိန် ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီထက် ကျော်လွန်ပြီသုံးစွဲလိုက်ပါက ပုံမှန်သတ်မှတ်နှုန်းထား ၁ မီဂါဘိုက် ၈ ကျပ်နှုန်းကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းနှုန်းထားဖြင့် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Night Data Pack နှစ်ခါဝယ်ယူ နိုင်ပါသလား။ ဝယ်ယူနိုင်ပါက credit ပမာဏနှင့် သက်တမ်း ကိုထပ်ပေါင်းပါသလား။

လိုသလောက် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ ၁ - Weekly Night Data Pack
Credit ပမာဏချင်းပေါင်းသွားပြီး သက်တမ်းမှာ နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့် Weekly Night Data Pack ၏ သက်တမ်း (၇ ရက်) အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ ပထမနေ့မှာ pack ကို ဝယ်ယူပြီး ဒုတိယနေ့မှာထပ်ဝယ်လျှင် credit ပမာဏမှာ အရင် pack၏ လက်ကျန်ဒေတာပမာဏကို 760 MB ထပ်ပေါင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းမှာ ဒုတိယနေ့ ဝယ်ယူသည့် pack ၏ သက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ ၂- Monthly Night Data Pack (2380 MB)
Monthly Night Data Pack ဝယ်ယူသုံးစွဲပါက ၂၄၉၉ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး 2380 MB ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ည၁၁နာရီမှ နံနက်၇နာရီအတွင်း အဆိုပါ 2380 MB ဖြင့် မည်သည့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမဆို သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းမှာ ရက် ၃၀ ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန် (ည၁၁နာရီမှ နံနက်၇နာရီ) အတွင်း မဟုတ်လျှင် မူလသုံးနေသည့် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား (8Kyats/MB) အတိုင်း ပြန်လည် ကောက်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ ၃-အသုံးပြုနိုင်သည့် ညသုံးဒေတာပမာဏ အားလုံး ပေါင်းစည်းသွားမည် ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့်ညသုံးဒေတာအစီအစဉ်၏ သက်တမ်းကာလအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - မနေ့က ၉၅၀ မီဂါဘိုက် ညသုံးဒေတာအစီအစဉ် ဝယ်ယူထားပြီး နောက်ထပ်တစ်ခု ဒီနေ့နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ပါက (လက်ကျန်နှုန်းထား + ၉၅၀မီဂါဘိုက်) ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ည၁၁နာရီမှ မနက် ၇ နာရီအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ ညသုံးဒေတာအစီအစဉ်ကို နောက်ဆုံးဝယ်ယူခဲ့သည့်နေ့မှ ၃၀ ရက်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။

Pack ၏ လက်ကျန်ပမာဏကို မည်သို့ စစ်ဆေးနိုင်ပါသနည်း။

*124*1# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး SMS ရယူခြင်းဖြင့် pack ၏ လက်ကျန်ပမာဏကို စစ်နိုင်ပါသည်။

Night Data Pack အစီအစဉ်အား ကြိုသုံးအစီအစဉ် မှရရှိသောငွေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား ။

ရနိုင်ပါတယ်။

Data Night Pack အစီအစဉ်ဝယ်ယူရင် ကြိုသုံးလက်ကျန်ပမာဏရှိရင် ဘယ်လက်ကျန်ကအရင်ဖြတ်မှာလဲ။

Weekly Data Night Pack အစီအစဉ်ဝယ်ယူရင် ကြိုသုံးပမာဏမှအရင်ဖြတ်ပါမယ်။ ကြိုသုံးလက်ကျန်ပမာဏဖြင့် မလောက်ပါက ပင်မလက်ကျန်ပမာဏမှနေ၍ လိုအပ်သည့်ပမာဏကို ဖြတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ပင်မလက်ကျန်ပမာဏ ၁၅၀ကျပ် ၊ ကြိုသုံးလက်ကျန်ပမာဏ ၇၀ဝကျပ် ကျန်ရှိသည့် customer မှ Weekly Data Night Pack ကို ၇၉၉ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါက ကြိုသုံးမှ ၇၀ဝကျပ် + ပင်မလက်ကျန်မှ ၉၉ကျပ် (ပေါင်း ၇၉၉ကျပ်) ကို ဖြတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
Monthly Data Night Pack အစီအစဉ်ဝယ်ယူရင် ကြိုသုံးပမာဏမှအရင်ဖြတ်ပါမယ်။ ကြိုသုံးလက်ကျန်ပမာဏဖြင့် မလောက်ပါက ပင်မလက်ကျန်ပမာဏမှနေ၍ လိုအပ်သည့်ပမာဏကို ဖြတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ် ဥပမာ - ပင်မလက်ကျန်ပမာဏ ၂၅၅၀ကျပ် ၊ ကြိုသုံးလက်ကျန်ပမာဏ ၂၀ဝကျပ် ကျန်ရှိသည့် customer မှ Monthly Data Night Pack ကို ၂၄၉၉ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါက ကြိုသုံးမှ ၂၀ဝကျပ် + ပင်မလက်ကျန်မှ ၂၂၉၉ကျပ် (ပေါင်း၂၄၉၉ကျပ်) ကို ဖြတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။

ကြိုသုံးအစီအစဉ်လက်ကျန်ငွေအပြင် ပုံမှန်လက်ကျန်ငွေ (main balance) ရော နှစ်ခုလုံး ရှိနေပါက မည်သည့်လက်ကျန်ငွေမှ အရင်အသုံးပြုမည်နည်း။

ကြိုသုံးအစီအစဉ်မှ အရင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ကြိုသုံးအစီအစဉ်အတွင်း လက်ကျန်ငွေလုံလောက်မှုမရှိသည့်အခါမှသာ ပုံမှန်လက်ကျန်ငွေ (main balance) အတွင်းမှ ဖြတ်တောက်ပါမည်။ ဥပမာ - အသုံးပြုသူမှ ပုံမှန်လက်ကျန်ငွေ ၈၄၀ ကျပ် အပြင် ကြိုသုံးလက်ကျန်ငွေ ၂၀ဝ ကျပ် ရှိသည်ဆိုပါက ညသုံးဒေတာ ၉၅၀ မီဂါဘိုက်အစီအစဉ်ကို ၁၀ဝဝ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် ကြိုသုံးလက်ကျန်ငွေ ၂၀ဝ ကျပ် + ပုံမှန်လက်ကျန်ငွေထဲမှ ၈၀ဝ ကျပ် (စုစုပေါင်း ၁၀ဝဝ ကျပ်) ကို အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ထားသောအချိန် (ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၇ နာရီ) ပြင်ပတွင် အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပါက မည်သို့ကောက်ယူပါမည်နည်း။

သတ်မှတ်ထားသောအချိန် (ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၇ နာရီ) အတွင်း မဟုတ်လျှင် မူလသုံးနေသည့် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားအတိုင်း (8Kyats/MB) ဖြင့် ပြန်လည် ကောက်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။

Customer တစ်ယောက်မှာ Weekly night pack ကိုဝယ်ယူထားသည့်အပြင် Monthly night pack တစ်ခု ကို ဝယ်ယူထားပါက သတ်မှတ်ထားသော ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၇ နာရီ အတွင်း လုပ်ဆောင်သည့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများအတွက် မည်သည့် pack မှ စတင်ကောက်ယူပါမည်နည်း။ ကုန်ဆုံးမည့်သက်တမ်းမှာမည်သိ

ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၇ နာရီ အတွင်း လုပ်ဆောင်သည့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းများအတွက် ကျသင့်မည့် ဝန်ဆောင်ခကို Weekly Night Data Pack မှစတင် နှုတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး weekly pack ဒေတာလက်ကျန် (သို့) သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားမှသာ Monthly Night Data Pack မှနှုတ်ယူမှာဖြစ်ပါသည်။

ဒေတာစုဘူးအစီအစဉ်နှင့် ညသုံးဒေတာအစီအစဉ် နှစ်ခုလုံး ကို တစ်ပြိုင်နက်ဝယ်ယူခဲ့ပါက အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို မည်သည့် ပမာဏထဲမှ အသုံးပြုပါမလဲ။

သတ်မှတ်ချိန် ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီ အတွင်း အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် ညသုံးဒေတာအစီအစဉ်မှ အသုံးမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ချိန်ကျော်လွန်/ညသုံးဒေတာလက်ကျန် ကုန်ဆုံး သည့်အချိန်မှသာ ဒေတာစုဘူးမှ အသုံးပြုပါမည်။

သုံးစွဲသူမှ သတ်မှတ်ချိန် ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီထက် ကျော်လွန်ပြီသုံးစွဲလိုက်ပါက ဘာဖြစ်သွားပါမလဲ။

သုံးစွဲသူမှ သတ်မှတ်ချိန် ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီထက် ကျော်လွန်ပြီသုံးစွဲလိုက်ပါက ပုံမှန်သတ်မှတ်နှုန်းထား ၁ မီဂါဘိုက် ၈ ကျပ်နှုန်းကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းနှုန်းထားဖြင့် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အသုံးပြုသူမှ ညသုံးဒေတာအစီအစဉ် ကို လစဉ်သုံး နှင့် အပတ်စဉ်သုံးနှစ်ခုစလုံး ဝယ်ယူထားပါက ဒေတာအသုံးပြုမှုအတွက် မည်သို့အသုံးပြုပါမလဲ။

ညဘက်အသုံးပြုမှုအတွက် အပတ်စဉ်သုံး ညပိုင်းဒေတာအစီအစဉ်ဖြင့် အရင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ်အစီအစဉ် ကုန်ဆုံး/သက်တမ်းကျော်လွန် သွားမှသာ လစဉ်သုံး ညပိုင်းဒေတာ အစီအစဉ်မှ ဆက်လက်အသုံးပြုပါမည်။

My Telenor